ေစ်းကြက္စီမံခ်က္ေရးဆြဲနည္း။

ေစ်းကြက္စီမံခ်က္ေရးဆြဲနည္း။
Share this Post:

ေစ်းကြက္စီမံခ်က္ေရးဆြဲနည္း။

Business Plan တြင္အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္ေသာ ေစ်းကြက္စီမံခ်က္ကို ေအာက္ပါခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ေအာင္ေရးဆြဲရေပမည္။

(၁)မိမိကုန္ပစည္းကို စားသံုးေသာသူ၊ အသံုးျပဳေသာသူမ်ားသည္ မည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္၊မည္သည့္ေဒသတြင္ေနထိုင္ၾကသည္၊မည္သည့္ပမာဏအတိုင္းအတာအထိ ၀ယ္ယူအသံုးျပဳၾကသည္၊မည္သူ့ထံမွ၀ယ္သည္၊မည္သည္အတြက္၀ယ္ၾကသည္တို့ကိုလည္းထည့္သြင္းေရးဆြဲရပါမည္။

(၂)ေစ်းကြက္၀င္ေရာက္ေအာင္ျမင္ႏုိင္သည့္အေရာင္းျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေၾကာ္ျငာျခင္းလုပ္ငန္းအား မည္သို့ေဆာင္၇ြက္ထားျပီးျဖစ္သည္ မည္သည့္ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ိဳးက ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ျမင္သည္ကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲရပါမည္။

(၃)မၾကာခဏေစ်းႏူန္းေျပာင္လဲ အတက္အက်ျဖစ္ေနေသာကုန္ပစည္းမာ်း၊ယင္းသို့ ကုန္ပေစ်းႏူန္းေျပာင္းလဲမူရိွေအာင္ ဦးေဆာင္ဖန္တီးေနသည့္လုပ္ငန္းရွင္၊ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ယင္းသို့ေဆာင္ရြက္ရသည္တို့ကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲရပါမည္။

(၄)အျပည့္အ၀ျပိဳင္ဆိုင္မူရိွေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ မိမိႏွင့္ယွဥ္ျပိဳင္ထုတ္လုပ္ခ်က္ရိွေသာ ကုန္ပစည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ေစ်းကြက္သေဘာထား(Market Attitude) အေျခအေနကို ထည့္သြင္း ေရးဆြဲရပါမည္။

(၅)စားသံုးသူမ်ားသို့ေရာင္းခ်ရာတြင္ မည့္သည့္လက္လီ၊လက္ကားေဖာက္သည္မ်ား မွ တစ္ဆင့္ျဖန့္ျဖဴးသည္ ၄င္တို့၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မူအတိုင္းအတာမည္မွ်ရိွသည္တို့ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရပါမည္။

(၆)ယွဥ္ျပိဳင္ထုတ္လုပ္ေရာင္ခ်သူမ်ားသည္ မည္သူတို့ျဖစ္ၾကသည္ မည္သည့္အရပ္တြင္ေနၾကသည္။၄င္းတို့၏ အားသာခ်က္၊အားနည္းခ်က္မည္သို့ရိွၾကသည္တုိ့ကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲရပါမည္။

(၇)ယွဥ္ျပိဳင္ထုတ္လုပ္ေရာင္ခ်သူမ်ားထဲမွ အေအာင္ျမင္ဆံုးျဖစ္ေနသူႏွင့္ အသံုးျပဳေသာ ေရာင္၀ယ္ေရးနည္းစနစ္ကိုလည္ေကာင္း အညံ့ဆံုးျဖစ္ေနသူႏွင့္ အသံုးျပဳေသာေရာင္၀ယ္ေရးနည္းစနစ္ကိုလည္ေကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရပါမည္။

(၈)လုပ္ကိုင္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ လာမည့္ႏွစ္အတြက္ေရးဆြဲထားေသာလုပ္ငန္းရည္မွန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာင္ငါးႏွစ္အတြက္ အလားအလာကိုလည္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲရပါမည္။

(၉)မိမိလုပ္ကိုင္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏အားသားခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုလည္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရပါမည္။

(၁၀)စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မူစြမ္းအားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မူအရည္အေသြးမ်ားကိုလည္ ေဖာ္ျပရပါမည္။

 

 ESME Logo