လုပ္ငန္းခြင္တုိးတက္မႈဆုိင္ရာ KANBAN အေၾကာင္း

လုပ္ငန္းခြင္တုိးတက္မႈဆုိင္ရာ KANBAN အေၾကာင္း
Share this Post:

Kanban ဆိုတာဘာလဲ ??? Kanban သည္ ဂ်ပန္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းခြင္ လည္ပတ္ေရးကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ စနစ္တစ္ခု လိုအပ္ လာသည့္အခါ Kanban ေမြးဖြား လာခဲ့ရသည္။

စတင္ခဲ့ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဂ်ပန္ကား ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ျဖစ္ေသာ္လည္း Kanban ၏ ႐ိုးရွင္း သြက္လက္မႈေၾကာင့္ တစထက္ တစ လူသိမ်ား လာခဲ့သည္။ ယေန႔အခါတြင္ ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ မည္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ တြင္မဆို စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား၌ Kanban မျဖစ္မေန ပါရသည္။

(Kanban တည္ေဆာက္ပံု အက်ဥ္း) (၁) ၿဖိဳခြဲပါ။ Kanban တည္ေဆာက္ရန္ ေရွးဦးစြာ လုပ္ငန္းကို ၿဖိဳခြဲပစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ အဆင့္တို႔ တဆင့္ ၿပီး တဆင့္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ (workflow) သည္ အထင္အရွား ေပၚေပါက္ လာမည္ ျဖစ္သည္။ (၂) ေခါင္းစဥ္တပ္ပါ။ အၾကမ္း (backlog) - အေရာေရာ အေထြးေထြး ပ်ံ႕ႀကဲေနေသာ အလုပ္တို႔ ျဖစ္သည္။ အလုပ္ေတြအားလံုးကို မခြဲခင္ဒီမွာ စာေရးကပ္သည္။

 

အၾကမ္းအစုမ်ား (sprint backlog) - အၾကမ္းတို႔ကို တူရာ စုလိုက္ ေသာ သေဘာတရားတူ အလုပ္စုတို႔ ျဖစ္သည္။ (အေခ်ာျဖစ္လာလွ်င္ ဆက္လုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားမႈ မွတ္ခ်က္ ပါရမည္) အၾကမ္းမွ ကပ္ထား သည့္အရြက္ကို ဒီကိုေရႊ႕သည္။ အသစ္ထပ္မေရးရ။ တာဝန္ (task) - တစ္စုစီအတြင္းမွ ရွင္းလင္းသြားေသာ အလုပ္တစ္ခုစီကို ဒီေခါင္းစဥ္ေအာက္သို႔ ပို႔သည္။ လုပ္ေနသည္မ်ား (Operating) - တာဝန္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ တစ္ရြက္စီသည္ ဤက႑ေအာက္သို႔ ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၿပီးဆံုးသည္မ်ား (Done) - ၿပီးဆံုးသည္မ်ားကို ဤက႑ေအာက္သို႔ ေရႊ႕ၿပီးသည္ႏွင့္ အၾကမ္းအဆင့္ကတည္းက ေရးသားခဲ့ေသာ မွတ္ခ်က္အရ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ေဆာင္ရမည္။ (၃) အေျခအေန ၂ မ်ိဳး တဆင့္စီတြင္ တန္းစီ (queue) ႏွင့္ ေရြ႕လ်ား (in-progress) ဟူသည့္ အေျခအေန (၂) ခု ရွိသည္။

 

အလုပ္ (work) တစ္ခုသည္ - တန္းစီ (queue) လာရန္ ေရွ႕အဆင့္၏ တြန္းတင္မႈ လိုအပ္ၿပီး ေရြ႕လ်ား (in-progress) သြားရန္ ေနာက္အဆင့္၏ ဆြဲေခၚမႈ လိုအပ္သည္။ (1 to 1) Kanban သည္ "တစ္ႀကိမ္မွာ အလုပ္တစ္ခုသာ" ဆိုေသာ သေဘာတရားကို အုတ္ျမစ္ယူ တည္ေဆာက္ ထားသည္။ အခ်ိန္ (၁) ခ်ိန္၌ လူ (၁) ဦးအတြက္ အေျခအေန (၁) မ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္ ထိုလူအတြက္ အလုပ္ (၁) ခု သာရွိရမည္။ ဥပမာ - နံနက္ (၇) နာရီ ကားေရေဆးရန္ ေမာင္ဘအား တန္းစီ ထားသည္ ဆိုပါစို႔။ ထိုအခါ ေမာင္ဘအတြက္ နံနက္ (၇) နာရီ သည္ တျခားအလုပ္ မျဖစ္ရေတာ့ေပ။ တကယ္တမ္း Kanban စနစ္ေၾကာင့္ အလုပ္ေခ်ာေမြ႕မႈတြင္ ဤ အခ်က္သည္ အဓိက ေသာ့ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ပူးတြဲေဖာ္ျပပါပံုတို႔သည္ ကမ႓ာအရပ္ရပ္မွ Kanban Board ပံုစံမ်ား ျဖစ္သည္။ စိတ္ဝင္စားသူ တို႔ေလ့လာ၍ အဆင္ေျပေစရန္ တင္ေပး လိုက္ရပါသည္။ မိမိ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သလို ကိုယ္ပိုင္ Kanban ေလး တည္ေဆာက္ ၾကည့္ၾကပါစို႔။

 

Credit to: မွတ္စုၾကမ္း

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ ၀က္ဆိုဒ္ www.esme.com (Future Myanmar)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esme.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။

  •  


ESME Logo